Våra tjänster

Asset management

Vi bistår kunden genom att agera exempelvis fastighetschef eller förvaltningschef. I arbetet ingår att hjälpa kunden att identifiera, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter med målsättningen att uppnå bästa möjliga värdetillväxt.

 • Investeringar
 • Portfölj- och fastighetsstrategi
 • Lönsamhetsanalys
 • Fastighetsutveckling
 • Optimera Värdeutveckling

Kommersiell- och bostadsförvaltning

Alla Novis kommersiella förvaltare har totalansvar för sina tilldelade fastigheter och har ett nära samarbete med ekonomi, uthyrning, teknik och projekt. Att bibehålla och utveckla relationen med befintliga kunder på marknadsmässiga och affärsmässiga villkor är av yttersta vikt för en god och långsiktig totalavkastning.

 • Affärsplan
 • Uthyrning
 • Omförhandling
 • Centrumledning
 • Kundrelationer
 • Utveckling/Effektivisering
 • Marknadsföring/Kommunikation
 • Budget och prognos
 • Avtalsadministration

Ekonomisk förvaltning

Novi tar inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hand om samtliga dagliga, månatliga, kvartalsvisa samt årliga ekonomiuppgifter som omfattar effektiv förvaltning av en fastighet. Förvaltningen och rapporteringen präglas av stabilitet, pålitlighet och effektivitet, vilket medför en förväntad rapportering utan oväntade överraskningar för kunden.

 • Ekonomisk rapportering
 • Huvudbok
 • Budget och prognos
 • Nyckeltalsanalys och uppföljning
 • Moms och skatt
 • Bank-, revision- och myndighetskontakter
 • Hyresredovisning, krav och inkasso
 • Reskontra, löpande bokföring och bokslut
 • Underlag till värdering

Teknisk förvaltning

Novis tekniska förvaltning baseras på den detaljerade underhållsplanen som vi tillsammans med fastighetsägare, förvaltare och ansvariga för driften tar fram för varje fastighet. Tekniska förvaltningen har ansvaret för teknisk planering, upphandling och genomförande samt för styrning och uppföljning av drift, skötsel och sidoleverantörer samt myndighetskrav. I egen regi finns kundvärdar/bovärdar. Dessa hanterar kunddialoger, tillsyn, skötsel och enklare felavhjälpande underhåll.

 • Teknisk planering, upphandling och genomförande
 • Myndighets- och periodiska besiktningar
 • Underhållsprojekt
 • Hållbarhet, energi och miljö
 • Underhållsplan
 • Kundvärdar/bovärdar – kunddialog och serviceanmälan
 • Upphandling och samordning av sido-/underentreprenörer

Fastighetsutveckling och projekt

Novis projektledare arbetar tillsammans med fastighetsägaren i kundprojekt med att utveckla fastigheten och därmed skapa bästa möjliga värdeökning och attraktivitet. Projekten kan vara hyresgästanpassning i samband med att nya kunder flyttar in, men det kan också röra sig om ombyggnationer, fastighetsförädlingar, handelsplatsutveckling eller planförändringar.

 • Stadsutveckling
 • Utveckling av byggrätter
 • Utveckling av handelsområden
 • Detaljplanarbete
 • Kommersiella projekt (”face lift”)
 • Planering och genomförande av om-, till- och nybyggnad
 • Projektstyrning och projektledning
 • Upphandling av entreprenörer
 • Hyresgästanpassningar
Serviceanmälan