Integritetspolicy, GDPR

Vi värnar om din integritet

För Novi Real Estate AB (”Novi”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Novi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Novi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Novi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Novi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Novi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Novi Real Estate AB org.nr. 559028-8642, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Novi dina personuppgifter?

Novi lagrar personuppgifter som du lämnar till oss när du hyr en lägenhet, lokal eller parkering eller står som kontaktperson för ett företag. I samband med kontraktsskrivning godkänns behandlingen av personuppgifter.
Novi lagrar även personuppgifter om du söker ett jobb hos oss, när du eller ditt företag tar kontakt med oss för att hitta en ledig lokal eller när du i övrigt använder dig av Novis olika tjänster.

Vilka personuppgifter behandlas?

Novi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till Novi eller som i övrigt är nödvändig för att Novi ska kunna fullgöra sina åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Novi personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Novi för bland annat följande ändamål:

  • för att kontakta dig,
  • för att fullgöra våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Novi och vår service i övrigt gentemot dig,
  • för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
  • för att skicka relevant information och erbjudanden om Novis olika tjänster och arrangemang i egenskap av hyresvärd till dig som kund,
  • för att använda som underlag vid hyresavisering,
  • för att hantera eventuella betalningsförsummelser,
  • för att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen,
  • för intern identifikation såsom kontraktsnummer, kundnummer,
  • för att hantera och administrera arbetsansökningar.

När har Novi rätt att behandla dina personuppgifter?

Novi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Novis åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Novi, enligt ovan. Novi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Novi samt i tillämpliga fall av de samarbetspartners Novi samarbetar med för att fullgöra åtaganden gentemot Novis kunder. Novi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Novi inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Novi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Novi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Novi dina personuppgifter?

Novi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att Novi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Kamerabevakning:

Novi Real Estate AB har laglig grund i ett berättigat intresse med den kamerabevakning som sker i och runt vissa av de fastigheter som förvaltas av Novi, bland annat med hänsyn till att förebygga skadegörelse, upptäcka brott eller säkerställa säkerhet och ordning i och omkring en byggnad. Novi Real Estate AB följer Fastighetsägarna och SABOs vägledning för kamerabevakning som anses vara god sed på marknaden. Vi gallrar som huvudregel inspelat material efter två veckor.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Novi har sparat om dig (registerutdrag). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Novi kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, till exempel bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Novi Real Estate AB, Blasieholmsgatan 4 A, 111 48 Stockholm

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Novi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Läs mer här.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Novi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.novire.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Novi Real Estate AB
Blasieholmsgatan 4 A
111 48 Stockholm

 

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 25 maj 2018.

Serviceanmälan